เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

unimas jan 2020 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.อนุสรา สาวังชัย เลขานุการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิราพร  ประสารการ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และผลงานวิจัยร่วมกัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof Dr Hj Ahmad Hata Rasit, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของ UNIMAS ภายหลังการหารือร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงนามสัญญาความร่วมมือ MOA และส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนธันวาคม 2563 ต่อไป

picture : UNIMAS

unimas jan 2020 2

unimas jan 2020 3

unimas jan 2020 4

unimas jan 2020 5

unimas jan 2020 6

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top