เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru 21 jan 2020 1
 
ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 (151)/2563 และการสัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 
pkru 21 jan 2020 2
 
pkru 21 jan 2020 3
 
pkru 21 jan 2020 4
 
ในการประชุมวันที่ 13 มกราคม เป็นการประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดี ที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ดำเนินการปฏิบัติมาตลอด ใน 4 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประเด็นต่อมาคือความคืบหน้าของการทำวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCD Journal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรก พร้อมกับมอบหมายงานผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 ภูมิภาค ประเด็นที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และประเด็นสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะจากองคมนตรีในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในส่วนของการประชุมในวันที่ 14 มกราคม มีการหารืองานด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับตำบล (Big Data) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของการพัฒนาฐานข้อมูลในภาพรวมและของแต่ละมหาวิทยาลัย การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยในช่วงบ่ายเป็นการประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ
 
สำหรับการประชุมวันที่ 15 มกราคม ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดงาน จากนั้น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา บรรยาย เรื่อง "บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศ" พร้อมด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
pkru 21 jan 2020 5
 
pkru 21 jan 2020 6
 
pkru 21 jan 2020 7
 
pkru 21 jan 2020 8
 
pkru 21 jan 2020 9
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top