เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
0
 
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 
 
อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากวันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันดินโลก ที่องค์การสหประชาชาติมีมติยอมรับให้วันนี้เป็นวันสำคัญ อีกทั้ง ณ ปัจจุบันสภาพของดินเกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ปัญหาการขาดความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเคมีในดิน ทำให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูญเสีย และทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และดินที่ถูกชะล้างพังทลายตกตะกอนตามแหล่งน้ำทำให้ตื้นเขิน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่แสดงถึงการบริหารจัดการดิน น้ำ พืช ตามศาสตร์พระราชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก / การทำปุ๋ยหมัก / ปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยเชื้อสด / และมีการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา ได้แก่ นิทรรศการเกษตรต้องเที่ยว โดยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว / นิทรรศการสินในน้ำ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร / นิทรรศการพืชงอกเพราะดินชื้น พืชฟื้นเพราะดินดี โดยสาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ / นิทรรศการ You are what you eat โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร / การทำดินจากมูลไส้เดือน / การนำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิค โดย บ้านพอเพียง @ภูเก็ต / และกิจกรรมเหลืองบาน ณ ลานเกษตร เปิดทุ่งดอกปอเทืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินของมหาวิทยาลัย”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top