1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8

PKRU News

 1. ข่าวเด่น
 2. สกู๊ปพิเศษ
 3. ข่าวนักศึกษา
 4. ข่าวประกาศ
 5. บริการวิชาการ
 6. ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง
 7. ข่าวรับสมัครงาน
 8. สิ่งพิมพ์ออนไลน์
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1


ดร.เชิดชัย กลิ่นธงชัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายครรชิต สุวภาคย์รังสี
กรรมการฯ ที่เป็นข้าราชการสายวิชาการ
นายสัญญา ฉิมพิมล
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายกันตภน ชัยเสนา
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายสนธยา ปานแก้ว
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายกิตติกร วิบูลย์ศรี
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายมาฤทธิ์ กาญจนรักษ์
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นายสุชาติ พึ่งมั่น
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นางสาวกฤตพร สินชัย
กรรมการฯ คณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
นางวรารัตน์ จันทร์แดง
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายฉัตรชัย มีพฤกษ์
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายทัยกิจ แซ่เจี๋ย
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายชาญวิทย์ คงมัยลิก
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
นายศิริ เจริญใจ
กรรมการฯ ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน