เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

National Chung Hsing University dec 2019 1

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจนคณาจารย์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Keng-Tung Wu - Director of Forestry Industrial Promotion Office for Southeastern Asia คณุะผู้บริหารและผู้แทนจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

National Chung Hsing University dec 2019 2

National Chung Hsing University dec 2019 3

National Chung Hsing University dec 2019 4

National Chung Hsing University dec 2019 5

National Chung Hsing University dec 2019 6

National Chung Hsing University dec 2019 7

National Chung Hsing University dec 2019 8

National Chung Hsing University dec 2019 9

 

 

 

 

 

 

 

 

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top