เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

pkru 2 jan 2020

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 สำหรับใช้ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา โดยคณะผู้จัดกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1” จากชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ในการนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากนี้กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับมอบทุนการศึกษาต่อไป

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top