เมนู

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
1
 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Phuket Rajabhat University และ Swinburne University of Technology Sarawak Campus, Malaysia โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Prof. Wallace Wong Shung Hui – Chief Executive Officer of Swinburne ร่วมลงนาม ตลอดจนมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายด้านกิจการต่างประเทศของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่มีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการศึกษา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ PKRU และ Swinburne ได้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการในรูปแบบการจัดการประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับศักยภาพในด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อขยายกรอบความร่วมมือและนำไปสู่การจัดทำ Action Plan ที่ชัดเจน ซึ่งในเวทีการประชุมในครั้งนี้ทั้งสองสถาบันได้หารือถึงแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การนำคณาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในมหาวิทยาลัย ในโครงการ Visiting Professor การเปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นเทรนด์การศึกษายุคใหม่ รวมถึงการร่วมมือในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top