เมนู

(25-26 ม.ค. 63) Young Youtubers

  • พ.ย. 01, 2562
  • 68

Logo

วันที่ : 25-26  ม.ค. 63

เวลา : 08.30 - 17.30 น.

สถานที่ :  ห้อง 19106 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ และห้อง 19202

รายละเอียด


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น Young Youtubers โดยวิทยากร ครูตั้ม - Brand New You และครูเตย Ton Phet Greenery Garden ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ ห้อง 19106 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ และห้อง 19202

Top