IMG 533

นางสาวเพียงจิต ตันติจรัสวโรดมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ 
ดร.วิญญู วีรยางกูร
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
ว่าที่ ร.ต. นพศักดิ์ นาคเสนา
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
นายอรรถพล ปิลไลย์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
นายทวิตร นาคะรอด
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ 
นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ