ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายทวิตร นาคะรอด
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ 
คณะวิทยาการจัดการ
ดร. ณัฐพร รัตนพรรณ
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อ.วิสุทธิ์ จึ่งสกุล
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะครุศาสตร์
ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ยุติกร คำแก้ว
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.จิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.กิตติกร วิบูลย์ศรี
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ. ว่าที่ร้อยตรีนพศักดิ์ นาคเสนา
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อ.ประวิทย์ ทรัพย์จิตต์
เลขานุการสภาคณาจารย์ฯ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี