Calendar:
PKRU Event
Date:
05.23.2017 8:30 am - 4:30 pm
Author:
PR PKRU

Description

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การผลิตสื่อเสมือนจริง (AR) 

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ