Description

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จีด โครงการอบรม"พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลังใหม่)

Location information