Calendar:
PKRU Event
Date:
07.18.2017 8:30 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

Location information