Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 07.19.2017 - 4:30 pm 07.20.2017
Location:
Author:
PR PKRU

Description

งานแนะแนวการศึกษาและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

Location information