Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 08.15.2017 - 4:30 pm 08.18.2017
Location:
Author:
PR PKRU

Description

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ 

Location information