Description

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดสัมมนา "จากหิ้งสู่ห้าง...งานวิจัยใช้ได้จริง" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information