Description

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ร่วมกับผู้ประกอบการจากชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จ.ภูเก็ต ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสหวิทยาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information