Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 05.26.2018 - 4:30 pm 05.27.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผลงานเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Powerpoint 2013" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 1632 ชั้น 3 อาคารครุเฉลิมรัช (คณะครุศาสตร์)

Location information