Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาและนิทรรศการ เรือนไทยถิ่นภูเก็ต อัตลักษณ์พื้นถิ่น คุณค่าแห่งแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Location information