Calendar:
PKRU Event
Date:
9:00 am 07.13.2018 - 5:30 pm 07.14.2018
Location:
Author:
PR PKRU

Description

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วจก.5-2 ครั้งที่ 8 "การบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา เพื่อความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information