Calendar:
PKRU Event
Date:
2:00 pm 07.25.2019 - 3:00 pm 07.27.2019
Location:
Author:
PR PKRU

Description

การประชุมวิชาการนานาชาติการบริหารจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3rd i-come หัวข้อ "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดประสานวัฒนธรรมองค์กรกับจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมความยั่งยืนและธรรมาภิบาล" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต

Location information