Description

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี" ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤสจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Location information