Description

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

Location information