Calendar:
PKRU Event
Date:
02.13.2019 4:00 pm - 7:00 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

วันราชภัฏ 62 "คนของพระราชา"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัด "ย้อนรอยวัฒนธรรมเกษตรไทย และตลาดนัดเกษตร" 

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

Location information