Calendar:
PKRU Event
Date:
04.19.2019 8:30 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU

Description

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ จัด "ปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล" ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้อง 19309  ชั้น 3 MS COFERENCE HALL คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

Location information