Description

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด พิธี "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 2" วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Location information