Description

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญร่วมงานเสวนาฮาลาลกับการท่องเที่ยวอันดามัน ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information