Description

งานประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการแสดงผลงานและจัดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ "แนวปฏิบัติที่ดี" (Good Practices) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

.

Location information