เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

uitm jan 2020 1

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อนุศรา สาวังชัย เลขานุการอธิการฝ่ายวิชาการ/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 1st International Conference on Belt and Road 2020 “Towards Educational Cooperation and Regional Development" จัดโดยมหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Mara (Uitm) Sarawak, ACEC Association, Beijing Wuzi University ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วม education collaboration ได้แก่ จีน สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ในการนี้ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Uitm มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เสนอหัวข้อของการร่วมมือกับประเทศที่เข้าร่วม ณ เวที Round Table Discussion ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในหัวข้อของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การวิจัย และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และร่างแผนการดำเนินการร่วมกันต่อไป และในการนี้ทางคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Uitm ในครั้งนี้ด้วย

uitm jan 2020 2

uitm jan 2020 3

uitm jan 2020 4

uitm jan 2020 5

uitm jan 2020 6

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top