Description

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี" ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Location information