Description

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด MOU พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จ.ภูเก็ต ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต

Location information