Description

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวทางด้านเวชสำอาง วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. - 18.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต 

Location information