Calendar:
PKRU Event
Date:
08.26.2019 8:30 am - 4:30 pm
Location:
Author:
PR PKRU
Url:
-

Description

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Location information