เมนู

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 20191124 104425

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ลงพื้นที่บ้านท่าสัก ต.ป่าคลอก ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิถีการทำเกษตร ปัญหา อุปสรรคด้านเกษตรกรรม และสำรวจความต้องการของชุมชน ทำให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นแนวทางให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การพัฒนาชุมชนที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

 

วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับการให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพสู่สากล ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสำหรับการศึกษาต่อภาคใต้ ให้กับผู้สนใจเรียนต่อภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรียนต่อภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Phuket Rajabhat University) มีทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเรียนต่อภาคใต้ ได้มาเรียนต่อภูเก็ต ตลอดจนช่วยยกระดับการศึกษาต่อภาคใต้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
Top