Logo1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น