งานจ้างปรับปรุง พัฒนา ห้องทดสอบทางจุลชีววิทยาของห้องศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และ ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

การจัดซื้อวัสดุห้องทรงงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

หน้าที่ 1 จาก 98