วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560 17:54

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru anti corruption
 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ การประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศเจตจำนงในการบริหารและปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนต่อต้าน และป้องกันทุจริตทุกรูปแบบในองค์กร 
 
pkru anti corruption 1
 
ในการนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศต่อที่ประชุมบุคลากร ว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบกับนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ 
ข้าพเจ้า ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอให้คำมั่นในการบริหารและปฏิบัติราชการตามภารกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมรับการติดตามตรวจสอบจากทุกภาคส่วน พร้อมนำข้อเสนอแนะจากภายนอกที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร  เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ภายใต้นโยบาย 6 ข้อ ดังนี้
 
  1. ด้านความโปร่งใส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จัดทำแผน ดำเนินการ และตรวจสอบ พร้อมทั้งมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ 
  2. ด้านความพร้อมรับผิด บริหารงานทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อเสียหาย
  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันมิให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อเอื้อประโยชน์ เรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม ปลูกฝัง สั่งสอน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม   ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรม
  6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

pkru anti corruption 4
 
pkru anti corruption 5
Read 819 times Last modified on วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 10:56