วันจันทร์, 30 มกราคม 2560 10:41

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ ภาคทฤษฎี

Written by
Rate this item
(2 votes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมผู้ขออนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ (ตามหลักสูตรการอบรมที่กรมขนส่งทางบกกำหนด) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
 
1.หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว (ขอมีใหม่) 
 
อบรมจำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
 
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยทางหลวง (1.30 ชั่วโมง)
   1.2 การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (2 ชั่วโมง)
   1.3 จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ (1 ชั่วโมง)
   1.4 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล (30 นาที)
 
อัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป 500 บาท (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต 300 บาท) 
 
2.หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
 
อบรมจำนวน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ดังนี้
 
    2.1 การขับรถอย่างปลอดภัย
    2.2 มารยาทในการขับรถ
 
อัตราค่าสมัครสำหรับบุคลทั่วไป 200 บาท (เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต 150 บาท) 
 
วันเวลาอบรม : ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของทางราชการ)
 
สถานที่อบรม : หน่วยอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้อง 753 อาคาร 7 ชั้น 5) 
 
หลักฐานการรับสมัคร 
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หรือสำเนา Passport (สำหรับผู้ขอมีใหม่)
2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต)
 
*หมายเหตุ* สำหรับผู้ที่ผ่านการเข้าอบรม มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองผ่านการอบรม ทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำหนังสือรับรองดังกล่าว ไปสอบภาคปฏิบัติ และรับใบขับขี่ได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
 
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดตามประกาศของทางราชการ) ณ สำนักงานโครงการ อาคาร 7 ชั้น 5 (ห้อง 755) ม.ราชภัฏภูเก็ต ติดต่อ ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ โทร 093 659 2591
Read 9672 times Last modified on วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560 15:11