วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560 15:06

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์ฯ เพื่อดำรงตำแหน่ง "อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์การพิจารณา ลำดับความสำคัญและวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการสมัคร หรือเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2560 นั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้
 
  1. ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล
  2. นายประเสริฐ  ตันสกุล
  3. รศ.ดร.ยศศักดิ์  โกไศยกานนท์
  4. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย
  5. ดร.ศรีรัช  เกตุเมือง
  6. ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ
  7. ผศ.ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์
  8. นายอัครวัฒน์  จิตหาญ 
จึงให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น.และนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคม คนละไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามคณะกรรมการสรรหา คนละไม่เกิน 10 นาที โดยเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
 img419
Read 1711 times Last modified on วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560 15:27