วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560 15:49

รับฟังวิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ "อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต" 31 ก.ค. นี้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์การพิจารณา ลำดับความสำคัญและวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร / การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม 2560 และคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๖๐นั้น และให้บุคคลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดังนี้
 
  1. ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล
  2. นายประเสริฐ ตันสกุล
  3. รศ.ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
  4. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 
  5. ดร.ศรีรัช เกตุเมือง
  6. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ
  7. ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
  8. นายอัครวัฒน์ จิตหาญ 
 
จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
หมายเหตุ  
การนำเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปได้รับทราบความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าว แต่การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดสมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้นเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นธรรม จึงห้ามบุคคลใดกระทำการ ดังต่อไปนี้
 
  1. แจกแบบสอบถาม / ความคิดเห็น เพื่อการหยั่งเสียงใด หรือการกระทำใดๆ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
  2. แจกเอกสารแนะนำตัว ประวัติ ผลงาน หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 Document page 002
 
 
Read 859 times Last modified on วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560 16:11