วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 09:09

นศ.ราชภัฏภูเก็ต รับทุนชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต ประจำปี 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 1
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย บุคลากร เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมสตรีนานาชาติ ประจำปี 2561 (Annual Scholarship Presentation International Women’s Foundation 2018) โดยทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาลักษณะแบบให้เปล่า เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีอนาคตที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว รวมทั้งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 23 ทุน ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 2
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 3
 
นางวิภา ตันมานะตระกูล ตัวแทนชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต กล่าวถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา ว่า “ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ตได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือสตรีนานาชาติ ที่ติดตามสามีมาปฏิบัติหน้าที่ หรือทำงานที่จังหวัดภูเก็ต ในด้านการให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันในภูเก็ต ซึ่งต่อมาได้พัฒนาจนสามารถมีสมาชิกมากขึ้น จึงคิดว่าต้องการตอบแทนความมีน้ำใจของคนไทยและชาวภูเก็ต โดยจัดงานระดมทุนเพื่อช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 4
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 5
 
สำหรับการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาตินั้นมองว่า การให้โอกาสทางการศึกษาคือหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาติ จึงเป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า โดยมิต้องคืนทุนแต่อย่างใด ซึ่งนักศึกษาทุนฯ ทุกคน ก็จะต้องตระหนักว่าทุนการศึกษานี้มอบให้เพื่อโอกาสทางการศึกษา ฉะนั้นต้องตั้งใจเล่าเรียน รวมทั้งต้องดำรงตนและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้ดีที่สุด และเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องไม่ลืมที่จะตอบแทนให้สังคม และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเมื่อมีกำลังความสามารถ” 
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 6
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 7
 
ด้าน ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน จะผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทุนการศึกษาของชมรมฯ เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว นักศึกษาจะต้องประพฤติปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของชมรมฯอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า ชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต มีเจตนาอย่างมุ่งมั่นที่ต้องการให้นักเรียนทุนฯทุกคนรู้จักรับผิดชอบ และมีวินัย โดยในปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 23 ทุน ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างโอกาส ให้โอกาสแก่เด็กเยาวชน ให้สามารถมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่ออนาคตทางการศึกษาที่ดีต่อไป”
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 8
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 9
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 10
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 11
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 12
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 13
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 14
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 15
 
Annual Scholarship Presentation International Womens Foundation 2018 16
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 587 times