วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560 08:55

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดอบรมคอร์ส “ภาษาจีน” หลักสูตรเร่งรัด 12 วัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดโครงการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน โดยมี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวอุมาพร สกุลเกียรติพจนา ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
นางสาวอุมาพร สกุลเกียรติพจนา กล่าวถึงการจัดโครงการอบรมภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ว่า “เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ภาษาจีนกลางให้แก่บุคคลที่สนใจ เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาจีนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการจึงจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้หัวข้อและกิจกรรมในการอบรมโดยคณาจารย์ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ได้แก่ อักขระ พยัญชนะ การออกเสียง ไวยากรณ์ และภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกออกเสียง การพูด การฟัง การสนทนาด้วยศัพท์และสำนวน เป็นต้น พร้อมทั้งการทำแบบฝึกหัด และการทดสอบความรู้ รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง เปิดอบรม 12 วัน ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2560) หลังจากนั้นจะทำการวัดผลและประเมินผลการเรียนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Participation) การฝึกสนทนา (Coversation Practice) และการทดสอบภาคความรู้ (Speaking Test/Quiz) ทั้งนี้การจัดโครงการอบรมภาษาจีนอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับบุคคลทุกกลุ่มในท้องถิ่น และเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปศึกษาในขั้นสูงต่อไป” ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร กล่าว 
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
อบรมภาษาจีนพื้นฐาน
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1613 times