วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561 14:04

ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ “จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

Written by
Rate this item
(1 Vote)

 

pkru trang 10th year anniversary 3 20180627 1633374210

 

ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ “จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง” สร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกิจ หลีกภัย ห้องเรียนจังหวัดตรัง ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการโครงการ กศ.บป. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ จังหวัดตรัง สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ด้วยการให้การศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการทำงาน และการสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นให้กับประชาชน อันเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของประเทศ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเข้าถึงและเท่าเทียม

 

Developing PKRU Trang Studying Room 1

 

         ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง ซึ่งเกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ โดยในระยะแรกของการจัดการศึกษา เป็นการสนองตอบความต้องการด้านการผลิตครู และด้วยความต้องการของประชาชนที่มีมากขึ้น จึงมีการพัฒนาหลักสูตรและสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่เรียนและความต้องการให้กับประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาเรียนยังมหาวิทยาลัย ด้วยความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม ดังนั้นในปี พ.ศ. 2525 จึงได้เปิดสอนที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากอาชีพครูได้เข้ามาศึกษา พร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

จากความต้องการทางการศึกษาและกระแสการตอบรับทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มาจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความสามารถในการเข้ารับการศึกษาในพื้นที่ใกล้บ้าน การประหยัดค่าใช้จ่าย และผู้ที่เรียนกับมหาวิทยาลัยสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ ปัจจัยและองค์ประกอบที่เอื้ออำนวยดังกล่าว จึงเป็นที่มาให้มีการร่วมกันศึกษาความเป็นได้เพื่อจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดตรังครั้งนี้ขึ้น โดยมหาวิทยาลัยกำลังเดินหน้าผลักดันให้เกิดการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกเคียงที่มีความต้องการทางการศึกษา สามารถเข้าถึงการศึกษาได้    และจากจัดการศึกษาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเข้าศึกษาจารก 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการศึกษาความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดูแลและจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมต่อ

 

Developing PKRU Trang Studying Room 5

สำหรับด้านความพร้อมในการจัดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง พบว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านหลักสูตรที่จะทำการเปิดสอน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพภายในในระดับดีมากทระดับหลักสูตรและระดับคณะ มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิเฉพาะทาง มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาพร้อมและมีมาตรฐาน มีความพร้อมในระบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา รวมถึงความพร้อมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการรองรับ แลมหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ผู้สนใจศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา ผ่านช่องทางกสื่อสารได้ที่ www.pkru.ac.th หรือ facebook : pkrupage สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 076-523094-7 และ 076- 211- 959”

 

Developing PKRU Trang Studying Room 2

Developing PKRU Trang Studying Room 6

Developing PKRU Trang Studying Room 9

Developing PKRU Trang Studying Room 11

Developing PKRU Trang Studying Room 22

Developing PKRU Trang Studying Room 16

Developing PKRU Trang Studying Room 19

Read 568 times Last modified on วันพุธ, 22 สิงหาคม 2561 14:50