วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 12:52

ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพประชุมสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
 
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ 2/2559 และการสัมมนาทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.รัญกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุม ทปสท. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2559” 
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
 
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุม ทปสท. กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2559 อีกทั้งได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันของสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพในด้านการบริหารงาน ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการประชุมสัมมนา จะได้ทำการวิเคราะห์ สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” 
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)  
ด้าน ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการ สกอ. กล่าวว่า “สถาบันอุดมศึกษาถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และปทุมวัน แม้จะจัดเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาจากกลุ่มนี้มีสถานที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ” 
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
 
educational reform in thailand11
 
educational reform in thailand12
 
educational reform in thailand13
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1011 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 13:20