Print this page
วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 13:18

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” ปีที่ 7

Written by
Rate this item
(1 Vote)
huso pkru arts and culture showcase 2018 1
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 2
 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย ปีที่ 7” โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 3
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 4
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 5
 
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นเมืองท่องเที่ยว และสามารถพัฒนากำลังคนให้ดำรงตนเป็นมนุษย์ ที่มีคุณค่าและสง่างาม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 6
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 7
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 8
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 9
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดโครงการ ‘มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย’ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น การละเล่น ศิลปะการแสดง การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการแสดงถึงพลังของนักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงนักศึกษาและเยาวชนด้วย” 
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 10
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 11
 
ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ กล่าวว่า “การขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อันเป็นการสืบสานความเป็นไทย โดยความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม จากวัตถุประสงค์ของการ จัดโครงการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะเกิดความตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่าและสง่างาม เพื่อสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าว
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 13
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 14
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 15
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 16
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 17
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 18
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 19
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 20
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 21
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 22
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 23
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 24
 
huso pkru arts and culture showcase 2018 25
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 514 times