วันพฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2561 14:08

iPad for Education ทักษะอาจารย์ยุคใหม่ สู่นวัตกรรมทางการศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ipad for education may 2018 1
 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (iPad for Education)” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
ipad for education may 2018 2
 
ipad for education may 2018 3
 
ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ กล่าวว่า “เนื่องจากในยุคศตวรรษที่ 21 แนวคิดใหม่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นการจัดหลักสูตรและการจัดรูปแบบการเรียนรู้ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น ซึ่งผู้สอนจำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเท่าทันกับยุคสมัย ตลอดจนสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดึงดูดใจผู้เรียน ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น Competency Based Education, Integrated Subject, Flipped Classroom, Active Learning and Blended Leaning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ ร่วมกับทักษะ Computing Thinking Skill และ Coding Knowledge การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเครือข่ายอินเตอร์เนตมาใช้ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การวัดและประเมินผล และการสร้างข้อมูลนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ” 
 
ipad for education may 2018 4
 
ipad for education may 2018 5
 
ipad for education may 2018 6
 
ipad for education may 2018 7
 
ipad for education may 2018 8
 
ipad for education may 2018 9
 
ipad for education may 2018 10
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 433 times