วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560 10:55

บริหารทรัพย์ฯ ร่วมกับชุมชนบ้านท่าหลา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประกอบอาชีพ” ณ บ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในการนี้ มี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี  เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  นายคงพล เขียวรื่นรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประธานจัดโครงการฯ ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

Arts and Culture local knowledge 86

Arts and Culture local knowledge 84

Arts and Culture local knowledge 88

Arts and Culture local knowledge 78

รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า “ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต การละเล่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งมีการถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงาม และประจักษ์แก่สายตาของชาวต่างชาติ  ในการนี้สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และนำมาข้อมูลเหล่านั้นประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ซึ่งการลงพื้นที่บ้านท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นั้น นับว่าเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้(ปราชญ์ชาวบ้าน) ร่วมกับความรู้ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มารวมกัน ของทางด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน วัฒนธรรมทางการแสดงพื้นบ้าน (การแสดงรองเง็ง) และวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้าน (ผ้าปาเต๊ะ)  ให้คงสืบสานและคงอยู่คู่กับสังคมและท้องถิ่นตลอดไป” ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าว.

Arts and Culture local knowledge 26

Arts and Culture local knowledge 89

Arts and Culture local knowledge 91 

Arts and Culture local knowledge 92

Arts and Culture local knowledge 101

Arts and Culture local knowledge 106

Arts and Culture local knowledge 116

Read 845 times Last modified on วันศุกร์, 03 มีนาคม 2560 12:36