วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2560 08:46

ราชภัฏภูเก็ต จัดตลาดนัดวิชาการ เตรียมนักศึกษาพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket child centered method mar 2017 1
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานตลาดนัดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจำนวน 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket child centered method mar 2017 2
 
phuket child centered method mar 2017 3
 
ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน 13 รายวิชา และให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย และใช้แนวคิดยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered Method) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น การทำโครงงาน นิทรรศการ การแสดงบนเวที สันทนาการ เป็นต้น รวมทั้งจัดประสบการณ์ตรงให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
 
phuket child centered method mar 2017 4
 
phuket child centered method mar 2017 5
 
ดั้งนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติรวมทั้งยังสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวทันต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว
 
phuket child centered method mar 2017 6
 
phuket child centered method mar 2017 7
 
phuket child centered method mar 2017 8 
phuket child centered method mar 2017 9
 
phuket child centered method mar 2017 10
 
phuket child centered method mar 2017 11
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 539 times Last modified on วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2560 08:57