วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562 09:44

สวก. อบรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning)

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 13 mar 2019 1
 
pkru 13 mar 2019 2
 
pkru 13 mar 2019 3
 
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยมี ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร. บัณฑิตย์ อันยงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ จาก ม.วงษ์ชวลิตกุล และคณะเป็นวิทยากร
 
pkru 13 mar 2019 4
 
pkru 13 mar 2019 5
 
pkru 13 mar 2019 6
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักฯ จัดขึ้นเนื่องจากเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหากมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตโดยการสร้างสมรรถนะพร้อมทำงานในตลาดงาน การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) หรือ WIL เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ตลอดจนได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา จะเป็นแนวทางที่สำคัญที่ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงงานของสถานประกอบการและสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
 
pkru 13 mar 2019 7
 
pkru 13 mar 2019 8
 
pkru 13 mar 2019 9
 
pkru 13 mar 2019 10
 
pkru 13 mar 2019 11
 
pkru 13 mar 2019 12
 
pkru 13 mar 2019 13
 
pkru 13 mar 2019 14
Read 473 times

Latest from PR PKRU