วันศุกร์, 24 สิงหาคม 2561 15:47

สวก. นำผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาบุคลากร สร้างผลงานวิชาการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru academic excellence aug 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมด้วย ดร บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการ สวก. ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัฒถ์ มณีโชติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และติดตามการทำผลงานต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 4 ตลอดจนมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมพบปะและให้คำแนะนำในการยกระดับศักยภาพวิชาการแก่บุคลากร 
 
pkru academic excellence aug 2018 2
 
pkru academic excellence aug 2018 3
 
สำหรับโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงวิชา การดำรงตำแหน่งทางวิชาการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าหลังจากได้เข้าคอร์สอบรมอย่างเข้มข้นจะสามารถสร้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เพิ่มเติมแก่หลักสูตรต่างๆ แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของอันดามัน
 
pkru academic excellence aug 2018 4
 
pkru academic excellence aug 2018 5
 
pkru academic excellence aug 2018 6
 
pkru academic excellence aug 2018 7
 
pkru academic excellence aug 2018 8
 
pkru academic excellence aug 2018 9
 
pkru academic excellence aug 2018 10
 
pkru academic excellence aug 2018 11
 
pkru academic excellence aug 2018 12
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 624 times Last modified on วันศุกร์, 24 สิงหาคม 2561 16:06