วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 15:53

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
2
 
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการจัดการคุณภาพการศึกษา นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข (ประธาน) / รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง (กก.) / ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล (กก.) / ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส (กก.) / ผศ.ทวีพร ณ นคร (กก.และเลขานุการ)
 
DSCF5264
 
DSCF5268
 
สำหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สรุปคะแนนเท่ากับ 4.18 จัดอยู่ในระดับดี จำแนกผลการประเมินตามองค์ประกอบได้ดังนี้
 
DSCF5282
 
DSCF5291
 
  • องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับดี
  • องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับดี
  • องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
  • องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวม ได้คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
  • องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการในภาพรวม ได้คะแนน 4.39 อยู่ในระดับดี
ในการเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนน 3.05 อยู่ระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ ได้คะแนน 4.86 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต ได้คะแนน 3.75 อยู่ในระดับดี
 
DSCF5293
 
DSCF5297
 
DSCF5302
 
DSCF5314
 
DSCF5318
 
DSCF5335
 
DSCF5356
 
DSCF5372
 
DSCF5383
 
DSCF5384
 
DSCF5391
 
DSCF5418
 
DSCF5428
 
DSCF5432
 
DSCF5433
 
DSCF5440
 
DSCF5442
Read 218 times Last modified on วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 16:19